پشتو | English

چهارشنبه 06 میزان 1401  |  28 سپتمبر 2022  |  02 ربیع الاول 1444

Logo image

در بارۀ ما

موسسه نشراتی صبا:

موسسه نشراتی صبا فعالیت خود را در سال 1997 با چاپ ماهنامه‌ صبا آغاز کرد که بعدها رادیو نوا، تلویزیون سبا، بخش تولیدی گندهارا بر بخش چاپی علاوه گردید. این موسسه یک سازمان غیر انتفاعی و غیر حکومتی‌ست که هدف اصلی آن ارایه خدمات متوازن و بدون تبعیض به تمام شهروندان افغانستان می‌باشد. این نهاد اهداف تجاری نداشته و عوایدی که از طریق اجرای پروژه‌ها، تولید مواد نشراتی و اعلانات بدست می‌آید صرف مصارف و توسعه سازمان می‌گردد. با این حساب موسسه نشراتی صبا یک نهاد خدمات عامه است که هدف اصلی آن خدمت به مردم از طریق ارائه نشرات متوازن، فراگیر و ملی میباشد، که شامل برنامه های آموزشی، دینی، معلوماتی، فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و تفریحی‌ست.

تلویزیون سبا:

تلویزیون سبا در سال 2009 به حیث یک رسانه مستقل به زیرمجموعه موسسه نشراتی صبا اضافه گردید. تلویزیون سبا با پخش و نشر رویدادهای واقعی جامعه، نمایش وقایع عینی و تحلیل دقیق از آن امکانات بهتری را برای درک حقوق و آزادی‌های بشری مساعد می‌کند. هدف تلویزیون سبا بالابردن سطح آگاهی مردم از طریق پخش و نشر گزارشات زنده و واقعی، توضیح دقیق و درست از اهداف دموکراسی در چهارچوب آزادی‌های معقول و نهادینه سازی مفهوم کثرت‌گرایی سیاسی، ایجاد جو سالم برای رشد معقول اذهان عامه به دور از افراط و تفریط با گزینش راه‌های سالم می‌باشد، تا بتوان با به تجربه گذاشتن حکومت مردم سالار با ملاحظه و ویژگی‌های ملی و تاریخی جامعه ما را برای بازسازی، پیشرفت و رفاه آماده ساخت.

رادیو نوا:

سال 2005 بود که رادیو نوا با این هدف که صدای ناشنیده مردم را انعکاس دهد با شعار نشاط و زندگی وارد قلمرو رسانه‌های شنیداری افغانستان شد. تمرکز اصلی رادیو نوا؛ تنویر افکار عمومی از حقوق، آزادی، خوشبختی و رفاه در برابر دولت‌ی که در مقابل شهروندانش پاسخگو باشد می‌باشد. هدف رادیو نوا آگاهی‌دهی، سرگرمی و انعکاس نظریات مردم برای مخاطبان در رده‌های سنی مختلف به ویژه بانوان در مناطق شهری و روستایی‌ در سراسر افغانستان است.