دری | English

سه‌شنبه 16 غبرګولی 1402  |  06 جون 2023  |  17 ذوالقعده 1444

Logo imageموږ سره اړیکه ونیسئ

دلشاد سلما

د امتیاز خاونده
salma@sabacent.org
+93785742593


محمد شاه عمری

د خپرونو مسئول
mohammadomary@sabacent.org
+93790054215


د بازارموندنې ډیپارتمنټ

marketing@sabacent.org
+937703141414